SUR 4 way harness 1-1

  • RS庫存編號 177-4569
  • 製造零件編號 04SUR-04SUR-32W150
  • 製造商 JST
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
相容
COO (Country of Origin): US
產品詳細資訊
60 現貨庫存,可於6工作日發貨。
單價(不含稅) 個
原價 TWD114.00
TWD 98.00
(不含稅)
TWD 103.00
(含稅)
單位
Per unit
1 - 9
TWD98.00
10 - 24
TWD90.00
25 - 49
TWD79.00
50 - 99
TWD70.00
100 +
TWD64.00