7033 1 103-24: PATCH PANEL 24 PORT LC MM

  • RS庫存編號 144-6102
  • 製造零件編號 1350716
  • 製造商 COMMSCOPE
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
相容
COO (Country of Origin): CZ
當前暫無庫存,可於05/06/2020發貨,6 工作日送達。
單價(不含稅) 個
TWD 23,759.00
(不含稅)
TWD 24,947.00
(含稅)
單位
Per unit
1 - 4
TWD23,759.00
5 - 9
TWD21,599.00
10 - 24
TWD19,800.00
25 - 49
TWD18,278.00
50 +
TWD16,972.00